Procedura interna

Procedura interna
by Genos
Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public
17th of December 2023

Procedura interna

  1. SCOP

 • Procedura stabileşte modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul GENOS IT SRL, drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile GENOS IT SRL așa cum reies din Legea 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

 

2.DOMENIUL DE APLICARE

 • Procedura se aplică de către toți angajații GENOS IT SRL, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul GENOS IT SRL.
 • Procedura nu se aplică în cazul informațiilor clasificate, pentru care se aplică procedurile documentate specifice GENOS IT SRL, în vigoare.

 

3.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

 • Legea 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public ;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Lege nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul Intern al GENOS IT SRL;.

 

 4.DEFINIȚII

Definiţii: În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

 • încălcări ale legii - fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
 • informaţii referitoare la încălcări ale legii - informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul genos it srl, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
 • raportare - comunicarea de informaţii cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scris, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic;
 • raportare internă - comunicarea de informaţii cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul GENOS IT SRL, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scrisă de informaţii, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;
 • raportare externă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;
 • divulgare publică – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizaţiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziţie în orice mod în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii;
 • avertizor în interes public – persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul GENOS IT SRL, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;
 • context profesional - activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul GENOS IT SRL, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul poate obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;
 • persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menţionată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
 • represalii - orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
 • acţiuni subsecvente - orice acţiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluţionării raportării şi, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
 • informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informaţii referitoare la acţiunile subsecvente şi la motivele unor astfel de acţiuni;
 • autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă: autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, primesc şi soluţionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competenţă; Agenţia Naţională de Integritate, denumită în continuare Agenţia; alte autorităţi şi instituţii publice cărora Agenţia le transmite raportările spre competentă soluţionare;
 • persoana desemnată - responsabilul cu atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor, care să acţioneze cu imparţialitate şi care să fie independent în exercitarea acestor atribuţii. În funcţie de numărul de angajaţi, atribuţiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terţ, denumit terţ În cadrul GENOS IT SRL este desemnat un Consilier cu politica de avertizare.

 

5.PROCEDURA DE LUCRU

 5.1.Generalități

Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

 • principiul legalităţii, conform căruia GENOS IT SRL are obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertăţii de exprimare şi de informare, a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, a libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă şi a dreptului la apărare;
 • principiul responsabilităţii, conform căruia avertizorul în interes public are obligaţia de a prezenta date sau informaţii cu privire la faptele raportate;
 • principiul imparțialității, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;
 • principiul bunei administrări, conform căruia GENOS IT SRL are obligația de a-și desfășura activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
 • principiul echilibrului, conform căruia niciun angajat al GENOS IT SRL nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancţiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
 • principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării şi că respectivele informaţii intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;
 • principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare;
 • principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul GENOS IT SRL.

5.2.Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

 • Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele GENOS IT SRL, este obligat să acţioneze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejaţi împotriva oricăror discriminări.
 • Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul GENOS IT SRL, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:
  1. Canale interne – în cadrul GENOS IT SRL;
  2. Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);
  3. Divulgare publică – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);
 • În cadrul GENOS IT SRL, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.
 • Pentru a proteja confidenţialitatea identităţii avertizorului în interes public şi a oricărei părţi terţe menţionate în raportare şi să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul GENOS IT SRL raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin act administrativ, respectiv Consilierul de politică de avertizare al GENOS IT SRL (persoana desemnată).
 • Consilierul de politică de avertizare al GENOS IT SRL are atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligenţă de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor.
 • Consilierul de politică de avertizare al GENOS IT SRL trebuie să acţioneze cu imparţialitate şi să fie independent în exercitarea acestor atribuţii.
 • Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes
 • Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea „Formularului de raportare” (vezi Anexa 1) şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
  1. numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
  2. contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile;
  3. persoana vizată, dacă este cunoscută;
  4. descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul GENOS IT SRL;
  5. prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa încălcare a legii în cadrul GENOS IT SRL;
  6. data;
  7. semnătura.
 • Prin excepţie de la prevederile (8), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.
 • Formularul de raportare”  completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea menţiunea „Raportare încălcare lege” și se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public care se află în holul de la intrarea birourilor de la et.13, cladirea  Charles de Gaulle Plaza, nr 15, sector 1, Bucuresti. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a Consilierului de politică de avertizare (avertizare@genosdanmark.eu).
 • Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât şi la e- mail (avertizare@genosdanmark.eu) îl are doar Consilierul de politică de avertizare din GENOS IT SRL, a cărui obligaţie este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia şi e-mailul. E-mail-urile se imprimă şi urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.
 • Informatiile cu privire la Consilierul de politică de avertizare din GENOS IT SRL, precum şi mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a GENOS IT SRL şi la sediu, într-un loc vizibil şi accesibil. În orice moment, cel puţin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.
 • Raportările se înregistrează într-un Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.
 • În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Consilierului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
 • În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Consilierul de politică de avertizare are obligaţia de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).
 • Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acţiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la alin (16), precum şi, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluţii în desfăşurarea acţiunilor subsecvente, cu excepţia cazului în care informarea ar putea periclita desfăşurarea
 • Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al GENOS IT SRL cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. În cazul în care acesta din urmă este subiect al încălcării legii, va fi informat Administratorul.
 • Raportările se păstrează 5 După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

 

5.3.Clasarea raportărilor interne

 • Raportarea se clasează atunci când nu conţine elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită.
 • Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită.
 • Soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
 • În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.
 • Consilierul de politică de avertizare poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

 

5.4.Confidenţialitatea identităţii avertizorului în interes public

 • Consilierul de politică de avertizare precum și alți angajați responsabili cu înregistrarea, adresarea şi investigarea raportării, au obligaţia profesională de a păstra confidenţialitatea datelor avertizorului, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.
 • În cazul prevăzut la (1), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.
 • Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice .
 • Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se menţine şi în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul GENOS IT SRL, altul decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.
 • Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

 

5.5.Măsurile de protecție a avertizorului în interes public

 • Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informaţii privind încălcări ale legii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informaţii şi nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informaţii, cu condiţia să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condiţiile legii şi să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
 • Avertizorul în interes public care dobândeşte sau accesează date şi informaţii de care are cunoştinţă în virtutea atribuţiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condiţiile legii.
 • Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispoziţiilor de drept comun.
 • Avertizorul în interes public care divulgă public informaţii privind încălcarea legii beneficiază de protecţie în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
  1. a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;
  2. are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.
  3. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.
 • Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:
  1. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
  2. concedierea sau eliberarea din funcţie;
  3. modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
  4. reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;
 1. retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;
 2. aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;
 3. constrângerea, intimidarea, hărţuirea;
 4. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
 5. refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într- un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
 6. refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
 1. cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri;
 2. includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu îşi va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
 3. rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condiţiile în acest sens;
 1. anularea unei licenţe sau a unui permis;
 2. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau
 • Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la (5) printr-o cerere adresată instanţei competente, în funcţie de natura litigiului, în a cărei circumscripţie teritorială acesta îşi are domiciliul.

 5.6.Protejarea identităţii persoanei vizate și a terțelor persoane

 • Normele privind protecţia identităţii aplicabile avertizorilor în interes public se aplică şi persoanei vizate, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în
 • Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfăşurare acţiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepţia cazului în care, ca urmare a soluţionării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
 • Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate şi dreptul de acces la propriul dosar.

 6.RESPONSABILITĂŢI

6.1.Consilierul de politică de avertizare

 • Trebuie să acţioneze cu imparţialitate şi să fie independent în exercitarea acestor atribuţii.
 • Se asigură că informatiile cu privire la datele sale de contact, precum şi mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a GENOS IT SRL şi la sediu, într-un loc vizibil şi accesibil și că în orice moment, cel puţin un mijloc de raportare este accesibil.
 • Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenţie și se sancționează conform legii 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.
 • Înregistrează raportările în Registrul de evidenţa
 • Efectuează cu diligenţă acţiunile
 • Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al GENOS IT SRLcu privire la modalitatea de soluționare a raportării
 • După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
 • Are obligaţia profesională de a păstra confidenţialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informaţii, constituie contravenţie și se sancționează conform legii 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

 

6.2 Avertizorul în interes public

 • Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenţie și se sancționează conform legii 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

×
×

Ready to start your next project?

Follow Us